هنرستان کاردانش صبا
 
 

روز

تاریخ

ساعت

سوم کامپیوتر

سوم حسابداری

سوم   نقشه کشی

سوم نقاشی

دوم گرافیک کامپیوتری

دوم حسابداری

دوم خیاطی

افتاده های دی ماه

شنبه

10/3

8 تا 10

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی

دینی2

یکشنبه

10/4

8 تا 10

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینی

-

بهداشت

 

 

دوشنبه

10/5

8 تا 10

ادبیات

-

ادبیات

-

ادبیات

ادبیات

ادبیات

ادبیات

سه شنبه

10/6

8 تا 10

قانون کار

قانون کار

قانون کار

قانون کار

-

-

-

-

چهارشنبه

10/7

8 تا 10

بهداشت

بهداشت

بهداشت

-

طراحی گرافیک سیاه و سفید

حسابداری مقدماتی نظری

 

حسابداری مقدماتی تئوری

شنبه

10/10

8 تا 10

تاریخ

تاریخ

تاریخ

تاریخ

-

تاریخ

جغرافیا

جغرافیا- تاریخ

یکشنبه

10/11

8 تا 10

-

بازرگانی

-

-

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه

زبان خارجه- حسابداری مقدماتی عملی

دوشنبه

10/12

8 تا 10

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

عربی 2/2

-

مبانی و کاربرد رایانه

-

عربی 2/2

سه شنبه

10/13

8 تا 10

-

مفاهیم و روشهای آماری

-

-

-

حسابداری مقدماتی عملی

-

حسابداری تکمیلی تئوری

چهارشنبه

10/14

8 تا 10

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی

زبان فارسی/حسابداری تکمیلی عملی

شنبه

10/17

8 تا 10

رایانه کار پیشرفته

حسابداری صنعتی تئوری

-

-

کاربر رایانه

کاربر رایانه

شلواردوز

کاربر رایانه تئوری و عملی

یکشنبه

10/18

8 تا 10

-

-

-

نگارگری

-

-

-

حسابداری صنعتی تئوری

دوشنبه

10/19

8 تا 10

کورل

رایانه کار حقوق و دستمزد تئوری

-

--

گرافیک رایانه ای

رایانه کار حسابداری مالی تئوری

نازک دوزی

رایانه کار حسابداری مالی تئوری

سه شنبه

10/20

8 تا 10

-

حسابداری صنعتی عملی

معماری

-

-

-

-

حسابداری صنعتی عملی

چهارشنبه

10/21

8 تا 10

فریهند

حقوق و دستمزد عملی

-

-

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی 1/2

عربی1/2- رایانه کار حسابداری مالی عملی


 

 

 موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
هنرستان کاردانش صبا

RSS Feedدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


LOOP="TRUE">