هنرستان کاردانش صبا
 
 
۱۳٩٠/۸/٢٢ :: ۱٠:٢۸ ‎ب.ظ ::  نويسنده : هنرستان کاردانش صبا

روستای مصر

 

 شایداحساساتی می شوم،هربارکه به کویرمی روم،امابه گمانم به دورازهرگونه احساس ودرتعقل کامل درپهنه ای که زیرپایت تاچشم کارمی کند ماسه بادی است وبالای سرت آسمان سرمه ای بی لک ودیگرهیچ ودیگرهیچ تجسم عینی لاله است وحقیقتا جزاو نیست.

هیچ بازیچه ای به بازی ات نمی گیرد وهیچ بیهوده ای سرگرمت نمی سازد .

غروب که می شودآسمان وزمین یکپارچه سرخ می شوندوآن دویی هم یکی می شود تانهایت یگانگی را تجربه کنیم.

اولین چیزی که آدمی را درکویرهمیشه زیبای مصرمجذوب می کند شبهای کویراست آسمانی پرازمهتابیهای روشن ودرخشان که چشم هربیننده ای رابه خود خیره می کند خصوصاعزیزانی که اهل رصدکردن آسمان وشناسایی ستارگان هستندازاین مکان می توانندبه خوبی استفاده کنند.

اگرکمی خوش شانس هم باشیدمی توانیدماه خیمه زده رادرآسمان کویرببینیددربعضی از مواقع که قرص ماه کامل باشددورماه راهلال بسیارزیبای نورانی احاطه می کندوقتی ماه دراین حالت قرارگیردبه آن ماه خیمه زده می گویندالبته بومیان منطقه معتقدند ظرف3روزآینده پس ازاین اتفاق باران می بارد.

لذت شبی راتصورکنید که برروی ماسه هانشسته وبه آسمان پرستاره خیره شده اید و آتشی که درکنارشماروشن است گرمای محفل شمارادوچندان می کندودراین بین صدای نی زدن اهالی که آرامشی خاص رابه آدمی می دهدشنیدنی است موسیقی های محلی که سکوت کویررامی شکندواقعازیباست.

مصرنیزچون جندق برخوردارازهویتی اصیل ومتناسب باکویراست،هویتی که بیشترین هارمونی رابانبض بیابان دارد وخوشبختانه هنوزموردهجوم معماری بی هویت امروز شهرهای ماقرارنگرفته است.به خصوص که برسینه ی دیوارهای خشتی وتمیزروستا هیچ نشانی ازتراکت ها،پوسترهاوشعارهای رنگارنگ تبلیغاتی نمی بینی.

ساختمانهای کاهگلی وکویری مصرسراسرزیبایی است وچشم نوازی،معماری ساختمانهاهم،همان معماری اصیل وسنتی ایران است که بدون وسایل برقی خنک کننده، تحمل تابستانهای گرم کویررابرای اهالی اش ممکن کرده است.(البته توصیه نمی شود که برای رفتن به کویرماههای تیرومرداد راانتخاب کنیدهرچند که این ماههاهم زیبایی خاص خودشان را دارند.)

کویرکسی راکه یکبارگرفتارافسونش شده باشد،دیگررهانخواهدکرد.مصر،عروسان و چوپانان ازجمله آبادیهای کویراین منطقه هستند.مصرومزارع اطرافش،بابافتی مسطح، همچون جزیره ای بهشت گونه میان دریایی ازماسه قراردارد.

پوشش گیاهی خاص مصر،بدان زیبایی شگفت انگیزی بخشیده است.

گله های شتروشترسواری درلابه لای تپه های ماسه ای مصریکی دیگرازجلوه های کویربرای مردم شهریست.

گفته اندشالوده ی زندگی درکویررا شترریخته است وگاه علت وجودآبادیها،پس ازآب، پیش ازآنکه راه باشد شتراست؛ شترقدش رعناست،شیرش دواست،پشمش عباست و استخوانش عصاست.

کشک تازه ونسائیده،رب انار،شیره ی خرماوشیرشترازجمله سوغات این روستای کم نظیراست.

عروسان نیزکه بانخلستانهای سرسبزش همچون عروسی بردامان کویرنشسته است ،یکی ازآبادیهای زیبای منطقه به شمارمی رود.

گفتنی آنکه افزون برامیرآباد،نخلستانهای زیبای فرح زاددرشمال مصرکه محاصره ی شنهای روان درآمده اند ونیزوجود پوششی متراکم ازنی هایی به طول4متردرجوار چشمه ای که حدود6کیلومترباخاورمصرفاصله داردبرجذابیت های دیداری این سکونتگاه افزوده است؛سکونتگاهی که وجوداشکال شنی مواج ولغزان دراطرافش گاه مناظری بکرترازسرزمین اهرام ثلاثه می آفرینند.

خیابان اصلی مصربامعماری خاصش،درحقیقت باپیمودن فاصله ی بسیاراندکی ازمیان مزارع سرسبزامیرآباد وورودبه مصر،نخستین چیزی که شایداندکی حیرت انگیزجلوه کند،سامانه ی معابروکوچه های این آبادبوم استثنایی کویری است چرا که مصربر خلاف بسیاری ازسکونتگاههای دیرینه وحاشیه ی کویرکشورمثل بیاضه خبری از کوچه پس کوچه های قدیمی وتنگ پرپیچ وخم نیست وبه عوض آن باخیابان وسیعی روبه رومی شویدکه خانه های خشت وگلی روشن رنگ بابادگیرهای آشناویکنواخت آن دراطراف این خیابان قراروآب گوارای ظاهرا– یگانه کاریز،مصرازوسط آن می گذرد.

اسکندری

 موضوع مطلب :


درباره وبلاگ
هنرستان کاردانش صبا

RSS Feedدر اين وبلاگ
در كل اينترنت


LOOP="TRUE">