بودجه بندی آزمون پایانی درس حسابداری صنعتی

ردیف                عنوان توانایی                                                      نمره تئوری نمره عملی   ۱ درک مفاهیم حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)      ۶      ۴ ۲ طبقه بندی هزینه ها و گزارشات مربوطه      ۱۰      ۸ ۳ روش ثبت حسابداری مواد در دفاتر     ۲۲     ۲۴ ۴

تعیین سهم و ثبت حقوق و دستمزد در

حسابداری صنعتی

    ۱۵     ۲۰ ۵ شناخت هزینه یابی سرباردر موسسات تولیدی     ۲۲     ۲۰ ۶

بکارگیری هزینه یابی درموسسات تولیدی

هزینه یابی سفارش کار و مرحله ای

    ۲۵    24

غفاری

/ 0 نظر / 15 بازدید